H? tr?
??NG KY NH?N B?N TIN
avc
Vòng 5 gi?i ?ua Suzuki Raider chi?n th?ng thu?c v? tay ?ua C? Chi
19/01/2017
Kh?ng có quá nhi?u b?t ng? ???c gay ra t?i vòng 5 c?a gi?i ?ua xe motor chuyên nghi?p, khi mà tay ?ua Nguy?n Quang Kh?i ??n t? C? Chi ?? chính th?c giành chi?n th?ng, v?i s? ?i?m cao nh?t sau 5 vòng.

Vòng 5 gi?i ?ua Suzuki Raider chi?n th?ng thu?c v? tay ?ua C? Chi

Sau nh?ng gì ?ã ???c ch?ng ki?n ? nh?ng vòng ?ua tr??c ?ó, khán gi? Bình D??ng l?i m?t l?n n?a ???c cháy h?t mình trong vòng 5, c?ng là vòng thi cu?i c?a gi?i ?ua xe motor chuyên nghi?p Suzuki Raider ???c t? ch?c h?ng n?m, ??ng th?i thông qua ?ó s? tìm ra ???c ng??i ??i di?n Vi?t Nam tham gia Suzuki Asian Challenge 2016. Trong n?m nay, có hai ph?n th??ng ???c dành riêng cho gi?i tr? và chuyên nghi?p s? ???c trao.

T?i vòng 5 Suzuki Raider Vi?t Nam, nh?ng cái tên tham d? không còn xa l? gì n?a v?i khán gi?, ??u là nh?ng cá nhân ?ã có kinh nghi?m và k? n?ng tuy?t v?i. Chính t? ?ây, ng??i xem l?i ???c hòa mình vào trong không khí sôi ??ng, k?ch tính trong t?ng giây phút di?n ra gi?i ??u. Do ?ã quá nhi?u v? nhau nên lúc ??u, các tay ?ua v?n còn dè ch?ng và th?n tr?ng.

? vòng ??u này, chính nh?ng cái tên có m?t chi?m ph?n l?n là h?t gi?ng, vì v?y có m?t s? ít cá nhân c?m th?y không th? c?nh tranh l?i ?ã t? ??ng rút lui. Vì lý do này mà ??n cu?i cùng, ? H? chuyên nghi?p ch? còn l?i 14 tay ?ua và ? H? tr? là 10 tay ?ua. Dù s? l??ng tay ?ua không quá nhi?u, nh?ng nó c?ng ?? ?? ng??i xem thích thú và trông ??i nh?ng ?i?u tuy?t v?i s?p x?y ??n.

Chính vì s? th?n tr?ng ??n t? các tay ?ua, vì th? ? vòng 5 này di?n ra không m?y quy?t li?t, r?t ít các v? tai n?n x?y ra, nh?ng có m?t vài tr??ng h?p l?i khá b? khá n?ng. Vì ?ây là vòng chung k?t và x?p ?i?m t?ng th? sau các vòng ??u, vì th? các tay ?ua luôn c? th? hi?n h?t mình ?? có th? v??t lên ??i th?, ?i?u ?ó giúp cu?c ?ua thêm lôi cu?n h?n r?t nhi?u.

Vòng 5 gi?i ?ua Suzuki Raider

? h? tr? c?a gi?i, ng??i ta nhìn th?y ???c s? so kè quy?t li?t ??n t? 3 cái tên là Hu?nh Minh Sang, Nguy?n Ng?c H? và Cao Vi?t Nam- m?t hi?n t??ng m?i xu?t hi?n ? vòng 4. Sau cùng, tr?i qua nh?ng vòng ??u gay c?n và m?t nhi?u th?i gian, cái tên n?m gi? v? trí th? hai ? vòng chung k?t thu?c v? Cao Vi?t Nam, còn tay ?ua Nguy?n Ng?c H? ?ã v? ??u tiên ?? cu?i cùng giành gi?i nh?t vòng 5 và chung cu?c sau 5 vòng ?ua, còn l?i v? trí th? 3 ?ã thu?c v? Hu?nh Minh Sang do không th? b?c phá.

Sau nh?ng gì ?ã ch?ng ki?n trong cu?c thi ??u c?a H? tr?, ng??i xem l?i b?t ??u ?? d?n v? H? truy?n th?ng, v?n r?t ???c mong ??i b?i có s? góp m?t c?a nh?ng cái tên n?i ti?ng. T? nh?ng gì ch?a làm t?t ? vòng 4 c?a gi?i, Nguy?n Quang Kh?i ?ã ph?i tr? giá b?ng vi?c ?? Nguy?n Thanh V? t?ng ?i?m và tr?c ti?p tranh giành v? trí nh?t toàn ch?ng v?i mình. Trong tr?n bán k?t 1, dù b? ??ng Qu?c Tài v??t lên do kh?i ??u không m?y t?t, nh?ng sau ?ó Nguy?n Quang Kh?i ?ã k?p v??n lên và xu?t s?c giành chi?n th?ng. Còn ? tr?n bán k?t 2, hai cái tên là Nguy?n Vi?t Linh và Vi?n Phan Minh Tánh ?ã chính th?c giành vé vào chung k?t sau khi Nguy?n Thanh V? ph?i nh?n th?t b?i.

Trong vòng chung k?t ? H? chuyên nghi?p, Nguy?n Quang Kh?i ?ã l?y l?i ???c phong ?? và th? hi?n b?n l?nh c?a mình ?? giành chi?n th?ng, còn l?i ??ng Qu?c Tài và Nguy?n Quy?t Linh l?n l??t n?m gi?a v? trí th? hai và th? ba.

Chung cu?c, k?t thúc vòng 5 gi?i ?ua Suzuki Raider 150cc Vi?t Nam, ? H? tr? Nguy?n Ng?c H? ?ã giành gi?i nh?t và ghi tên mình vào danh sách ??i di?n Vi?t Nam tham d? Suzuki Asian Challenge 2016. Còn ? H? chuyên nghi?p thì ng??i ???c x?ng tên không ?âu khác là Nguy?n Quang Kh?i- dù tr??c ?ó phong ?? thi ??u ch?a ???c m?y ?n ??nh, v?i gi?i th??ng ti?n m?t và m?t chi?c Suzuki Raider 150cc ??n t? nhà tài tr? chính.

Vòng 5 gi?i ?ua Suzuki Raider

滚球体育 - 滚球体育网-亚洲最好的滚球平台