H? tr?
??NG KY NH?N B?N TIN
avc
Vòng 4 gi?i ?ua Suzuki Raider 150cc ch?ng ki?n s? lên ng?i c?a lính m?i
19/01/2017
K?t thúc chung cu?c vòng 4 thu?c gi?i ?ua Suzuki Raider 150cc di?n ra t?i Trà Vinh, ng??i ta ?? ch?ng ki?n s? b?t phá c?a các tay ?ua tr?, trong khi ?ó nh?ng cái tên ???c ?ánh giá cao l?i làm ng??i xem ph?i th?t v?ng.

Vòng 4 gi?i ?ua Suzuki Raider 150cc ch?ng ki?n s? lên ng?i c?a lính m?i

K? t? sau vòng 3 c?a gi?i ???c di?n ra t?i C?n Th?, nh?ng ng??i ?am mê t?c ?? ? khu v?c mi?n Tây m?i l?i m?t l?n n?a ???c ??m mình trong t?ng tr?n ?ua, khi mà vòng 4 ???c t? ch?c chính th?c t?i Trà Vinh. Tuy so v?i l?n tr??c thì s? l??ng tay ?ua ? vòng này ?ã gi?m ?i khá nhi?u, do m?t vài cá nhân có thành tích không t?t ?ã b? cu?c, nh?ng nó c?ng không làm m?t ?i s? h?p d?n c?a gi?i ??u nh? nh?ng gì ng??i xem mong ??i.

T??ng t? nh? các vòng thi tr??c ?ó, vòng 4 gi?i ??u Suzuki Raider 150cc ???c chia làm hai h? thi, dành cho H? tr? v?i ?? tu?i t? 18 ??n 24 ( v?i 8 tay ?ua) và H? chuyên nghi?p là tù 25 tu?i tr? lên (có 16 tay ?ua). Trong vòng thi này, có s? góp m?t c?a m?t s? tay ?ua m?i, tuy còn tr? tu?i nh?ng l?i cho th?y ???c n?ng l?c r?t t?t, ?i?u này làm khán gi? c?m th?y r?t hào h?ng khi ch? xem.

Vòng 4 gi?i ?ua Suzuki Raider 150cc

Dù r?t ???c mong ??i ? nh?ng màn so kè k?ch tính, nh?ng pha v??t m?t k? thu?t, nh?ng chính ?i?u ki?n sân ?ua ? Trà Vình ch?a th?t s? t?t l?m, khi mà kích th??c còn h?i ng?n và nh?, ?i?u ?ó khi?n các tay ?ua ?ã ph?i th?n tr?ng r?t nhi?u. Sau nh?ng gì ?ã ch?ng ki?n ? các vòng ?ua tr??c ?ó, ng??i ta c?m nh?n ???c r?ng ? vòng 4 này ít x?y ra các v? va ch?m và tay n?n h?n.

M?c dù ?ã làm r?t t?t ? ba vòng tr??c ?ó và d?n ??u v? ?i?m s?, th? nh?ng Nguy?n Ng?c H? ? H? tr? v?n b? lo?i. Trong tr?n chung k?t, khi ng??i xem ?ang mong ch? r?t nhi?u bào nh?ng cái tên ?ã có nhi?u thành tích tr??c ?ó, ???c k? v?ng r?t nhi?u thì m?t b?t ng? l?n ?ã x?y ra, khi mà cái tên Cao Vi?t Nam ch? m?i l?n ??u tham d? gi?i ?ã v? ??u tiên, trong khi nh?ng cái tên khác là Hu?nh Minh Sang, Lê Khánh L?c và ?oàn Tr??ng L?i l?n l??t v? th? 2, th? 3 và th? 4.

Vòng 4 gi?i ?ua Suzuki Raider 150cc

Còn riêng ? H? chuyên nghi?p, dù r?t d? dàng ?? ?o?t t?m vé vào vòng bán k?t và sau ?ó là chung k?t, th? nh?ng Nguy?n Quang Kh?i v?n không th? ti?p t?c gi? v?ng ???c phong ??, ?? r?i sau ?ó ?ành ng?m ngùi v? v? trí th? 4 chung cu?c, các v? trí d?n ??u l?n l??t thu?c v? các tay ?ua khác là Nguy?n Vi?t Linh, Nguy?n Thanh V? và Phan Ng?c Anh Tu?n.

Sau ?ây là t?ng ?i?m sau 4 vòng thi ??u c?a các tay ?ua t?i Gi?i Suzuki Raider 150cc: 

Vòng 4 gi?i ?ua Suzuki Raider

滚球体育 - 滚球体育网-亚洲最好的滚球平台