H? tr?
??NG KY NH?N B?N TIN
avc
? t? Suzuki Vinh Tùng th?ng báo tuy?n d?ng
??i ly ? t? Suzuki Vinh Tùng th?ng báo tuy?n nhan s? cho Showroom ? t? Suzuki t?i Bình ??nh.

I. K? THU?T Ô TÔ

1. Tr??ng phòng D?ch v? K? thu?t: 01 v? trí

1.1. Mô t? công vi?c:

- ??m nhi?m toàn b? công vi?c liên quan ??n D?ch v? k? thu?t c?a Ô tô Suzuki Vinh Tùng.
- Xây d?ng quy trình k? thu?t, qu?n lý và phát tri?n Phòng K? thu?t.
- L?p các ??nh m?c k? thu?t, tiêu chu?n k? thu?t ph?c v? ho?t ??ng kinh doanh c?a Công ty.
- ?? xu?t thi?t l?p các quy ??nh/ n?i quy lao ??ng, quy trình, h??ng d?n, bi?u m?u ph?c v? công vi?c ???c giao.
- L?p k? ho?ch và ?i?u ph?i công vi?c c?a Phòng D?ch v? K? thu?t.
1.2. Yêu c?u:

- Có kinh nghi?m qu?n lý l?nh v?c d?ch v? k? thu?t ô tô trên 3 n?m
- T?t nghi?p ??i h?c tr? lên. ?u tiên các ngành c? khí, ch? t?o máy, k? thu?t ô tô
- Gi?i tính: Nam

1.3. Quy?n l?i:

- L??ng + th??ng: Trao ??i c? th? trong lúc ph?ng v?n
- Ch? ??, phúc l?i:
+ BHYT, BHXH, BHTN: Theo quy ??nh Lu?t Lao ??ng 2015
+ Các ch? ?? phúc l?i khác theo quy ??nh c?a Suzuki Vinh Tùng

 

2. Nhân viên K? thu?t: 05 v? trí

2.1. Mô t? công vi?c:

 - Th?c hi?n các công vi?c chuyên môn k? thu?t liên quan ??n d?ch v? s?a ch?a, b?o hành, b?o d??ng, thay th? ph? tùng và ph? ki?n xe ôtô.
- Ki?m tra tình tr?ng h? h?ng c?a xe, ??a ra k?t lu?n và gi?i pháp kh?c ph?c
- Tuân th? quy trình b?o trì, b?o d??ng và s?a ch?a.
- Ch?u trách nhi?m tr??c công ty v? ch?t l??ng b?o d??ng và s?a ch?a c?a mình.
- ??m b?o các ph??ng ti?n luôn trong tình tr?ng t?t nh?t và s?n sàng.

2.2. Yêu c?u:

- Có kinh nghi?m v? d?ch v? k? thu?t ô tô t? 1 n?m tr? lên
- T?t nghi?p Trung c?p, Cao ??ng, ??i h?c các ngành c? khí, ch? t?o máy, k? thu?t ô tô, t? ??ng hóa, b?o trì, s?a ch?a…
- Gi?i tính: Nam

2.3. Quy?n l?i:

- L??ng + th??ng: Trao ??i c? th? trong lúc ph?ng v?n
- Ch? ??, phúc l?i:
+ BHYT, BHXH, BHTN: Theo quy ??nh Lu?t Lao ??ng 2015
+ Các ch? ?? phúc l?i khác theo quy ??nh c?a Suzuki Vinh Tùng

 

II. KINH DOANH Ô TÔ

1. Tr??ng phòng Kinh doanh: 01 v? trí

1.1. Mô t? công vi?c:

- ??m nhi?m toàn b? công vi?c liên quan ??n Phòng Kinh doanh c?a Ô tô Suzuki Vinh Tùng.
- Xây d?ng quy trình kinh doanh, c? s? d? li?u kinh doanh, qu?n lý và phát tri?n Phòng Kinh doanh.
- L?p k? ho?ch kinh doanh, hu?n luy?n nhân viên và ?i?u ph?i công vi?c c?a Phòng Kinh doanh
- ??m b?o hoàn thành ch? tiêu doanh s? bán hàng.

1.2. Yêu c?u:

- Có kinh nghi?m qu?n lý kinh doanh l?nh v?c ô tô trên 3 n?m
- T?t nghi?p ??i h?c tr? lên.
- Gi?i tính: Nam/N?

1.3. Quy?n l?i:

- L??ng + th??ng: Trao ??i c? th? trong lúc ph?ng v?n
- Ch? ??, phúc l?i:
+ BHYT, BHXH, BHTN: Theo quy ??nh Lu?t Lao ??ng 2015
+ Các ch? ?? phúc l?i khác theo quy ??nh c?a Suzuki Vinh Tùng

 

2. Nhân viên Kinh doanh: 05 v? trí

2.1. Mô t? công vi?c:

 - Tìm ki?m khách hàng ti?m n?ng, tri?n khai bán hàng theo k? ho?ch c?a Phòng Kinh doanh nh?m hoàn thành t?t ch? tiêu ???c giao.
- Ti?p nh?n khách hàng làm d?ch v? s?a ch?a, t? v?n ph??ng án và l?p báo giá/d? toán s?a ch?a theo quy trình công ty.
- Ti?p nh?n và x? lý thông tin khi?u n?i c?a khách hàng trong ph?m vi công vi?c ???c giao
- Hoàn thành h? s?, th? t?c thanh quy?t toán cho xe tr??c khi chuy?n sang b? ph?n thanh toán
- Ch?m sóc khách hàng sau bán hàng

2.2. Yêu c?u:

- Có kinh nghi?m v? kinh doanh ô tô t? 1 n?m tr? lên
- T?t nghi?p Trung c?p, Cao ??ng, ??i h?c
- Gi?i tính: Nam/N?

2.3. Quy?n l?i:

- L??ng + th??ng: Trao ??i c? th? trong lúc ph?ng v?n
- Ch? ??, phúc l?i:
+ BHYT, BHXH, BHTN: Theo quy ??nh Lu?t Lao ??ng 2015
+ Các ch? ?? phúc l?i khác theo quy ??nh c?a Suzuki Vinh Tùng

 

III. ??A ?I?M LÀM VI?C

Showroom Ô tô Suzuki Vinh Tùng, TP.Quy Nh?n, t?nh Bình ??nh

 

IV. N?P H? S?

- ??a ch? n?p h? s?: 524 Tr?n H?ng ??o, TP. Quy Nh?n, t?nh Bình ??nh

- ?i?n tho?i: 0948383336 (Ms. Anh)   -  Email: suzuki@vinhtung.vn

滚球体育 - 滚球体育网-亚洲最好的滚球平台