H? tr?
??NG KY NH?N B?N TIN
avc
SWIFT th? h? m?i 2016

Sau thành công c?a các phiên b?n c? tr??c ?ó, ???c ?ông ??o khách hàng toàn c?u ?a chu?ng, Suzuki ?ã mang ??n th? tr??ng Vi?t Nam m?u SWIFt th? h? m?i 2016, v?i hàng lo?t nh?ng c?i ti?n m?i v? nhi?u m?t. Trong l??ng lai t?i ?ây t?i th? tr??ng ô tô Vi?t Nam, th??ng hi?u Suziki Nh?t B?n xem SWIFT là dòng xe ch? l?c, t?p trung phát tri?n và h??ng ??n ng??i dùng có ?i?u ki?n kinh t? h?n h?p.

Nh?ng chi?c xe SWIFT n?i ??a ? th? tr??ng Vi?t Nam dù là hàng l?p ráp theo d?ng KDC, nh?ng v? m?t ch?t l??ng thì không h? thua kém các s?n ph?m nh?p kh?u nguyên chi?c tr?c ti?p t? Nh?t vào. C? b?n là các linh ki?n ???c dùng ?? l?p ráp ??u ???c Suzuki nh?p v? t? Nh?t B?n.

Trong kho?ng 10 n?m tr? l?i ?ây, ng??i ta r?t khó tìm th?y ???c m?t m?u xe ô tô v?i ki?u dáng mini nào th?t s? t?t nh? SWIFT, ?i?u ?ó ?ã giúp Suzuki ???c ng??i tiêu dùng trên th? gi?i bi?t t?i. K? t? sau khi tung ra phiên b?n th? h? th? 2 tr? ?i, SWIFT ?ã tr? thành dòng xe hatchback ???c nhi?u th? tr??ng l?n ?a chu?ng, t? châu Âu ??n c? châu Á.

 • Thi?t k?

  Suzuki SWIFT 2016 có nhi?u s? khác bi?t l?n v? m?t thi?t k?. V??t xa các phiên b?n c? tr??c ?ó, m?u xe m?i này ?ã ?ánh trúng vào s? thích c?a ?ông ??o khách hàng Vi?t, v?i các chi ti?t ???c xây d?ng mang l?i tính tr? trung, ??y n?ng ??ng và không kém ph?n sang trong, r?t phù h?p v?i ng??i dùng tr? tu?i.

  Phiên b?n SWIFT 2016 ???c thi?t k? có nhi?u thay ??i v? c? bên ngoài và n?i th?t bên trong, ?ó là ?i?m nh?n cho th?y s? b?t phá m?nh m? mà Suzuki mu?n ?em l?i cho th? tr??ng Vi?t. Kích th??c c? b?n c?a SWIFT 2016 không có gì thay ??i nhi?u so v?i các th? h? tr??c ?ó, v?n ???c thi?t k? v?i 05 c?a và 05 gh? ng?i, nh?ng các chi ti?t bên ngoài ???c chao chu?c h?n, t?o nên nh?ng nét riêng v?n có.

  Phiên b?n SWIFT 2016 s? d?ng h?p s? t? ??ng, giúp ng??i ?i?u khi?n ???c d? dàng. Cùng v?i ?ó là h? th?ng túi khí an toàn ???c nâng cao h?n, có h? tr? camare lùi và ?èn s??ng mù. Bên c?nh ?ó, trên g??ng chi?u h?u ch?nh ?i?n còn ???c tích h?p ?èn báo r? thông minh.

  N?i th?t bên trong c?a SWIFT 2016 ??y s? tinh t? và ??y ?? mà Suzuki ?em l?i khi?n ng??i dùng không kh?i ng?c nhiên trong t?m giá ??a ra. S? d?ng h? th?ng máy l?nh t? ??ng t?o nên m?t không gian phù h?p cho toàn b? không gian bên trong xe. H? th?ng gh? sau có kh? n?ng g?p  60:40, cùng v?i ?ó SWIFT ???c l?p ??t thi?t b? kh?i ??ng thông mình mà không c?n dùng t?i chìa khóa, giúp quá trình kh?i ??ng ???c nhanh chóng.

 • Th?ng s? k? thu?t
  PHIêN B?N
  • Th?ng s? k? thu?t
  • THÔNG S? K? THU?T SWIFT 2016

   THÔNG TIN CHUNG

   S? c?a

   05

    

   ??ng c?

   X?ng

    

   H? th?ng d?n ??ng

   4 x 2

    

   H?p s?

   4 AT

    

   KÍCH TH??C

   Dài x R?ng x Cao

   3,850 x 1,695 x 1,510

   Mm

   Chi?u dài c? s?

   2,430

   Mm

   Chi?u r?ng c? s?

    

    

   Tr??c

   1,480

   Mm

   Sau

   1,485

   Mm

   Bán kính vòng quay t?i thi?u

   5,2

   M

   Kho?ng sáng g?m xe t?i thi?u

   140

   Mm

   TR?NG T?I

   S? ch? ng?i

   05

    

   Dung tích bình x?ng

   42

   Lít

   ??NG C?

   Ki?u ??ng c?

   K14B

    

   S? xy lanh

   4

    

   S? van

   16

    

   Dung tích ??ng c?

   1,373

   Cm3

   ???ng kính xy lanh x Kho?ng ch?y piston

   73,0 x 82,0

   Mm

   T? s? nén

   10,0

    

   Công su?t c?c ??i

   70/6,000

   Kw/rpm

   Mô men xo?n c?c ??i

   130/4,000

   N-m/rpm

   H? th?ng phun nhiên li?u

   Phun x?ng ?i?n t?

    

   M?c tiêu hao nhiên li?u

   6,2

   Lít/100km

   H? th?ng kh?i ??ng thông minh

   Kh?i ??ng b?ng nút b?m

    

   H?P S?

   Ki?u h?p s?

   4 AT

    

   T? s? truy?n

   2,875

   S? 1

   1,568

   S? 2

   1,000

   S? 3

   0,697

   S? 4

   2,300

   S? lùi

   4,375

   T? s? truy?n cu?i

   KHUNG XE

   Tr? l?c lái

   C? c?u bánh r?ng- thanh r?ng

    

   Phanh

   ??a thông gió, tr? l?c chân không

   Tr??c

   Tang tr?ng, tr? l?c chân không

   Sau

   H? th?ng treo

   McPherson v?i lò xo tr?, gi?m ch?n th?y l?c

   Tr??c

   Lò xo tr?, gi?m ch?n th?y l?c

   Sau

   V? và mâm xe

   185/55R16

    

   TR?NG L??NG

   Tr?ng l??ng không t?i

   990

   Kg

   Tr?ng l??ng toàn t?i

   1,480

   Kg

 • Hình ?nh
  1 1 1
  1
  1
  1
  1
 • Video

 • Th?ng tin thêm

  Bên c?nh các tính n?ng n?i b?t và nhi?u c?i ti?n m?i, Suzuki SWIFT 2016 c?ng ???c ?ánh giá cao v? tính an toàn v?i các h? th?ng ch? ??ng nh?:

  - ABS: Có kh? n?ng ch?ng bó c?ng phanh trong tr??ng h?p xe phanh g?p.

  - EBD: H? th?ng phân b? l?c phanh ?i?n t? hi?n ??i, giúp l?c phanh phân bó ??u trên các bánh xe.

  - BA: H? th?ng h? tr? l?c phanh kh?n c?p, h? tr? cho các tính hu?ng phanh b?t ng?.

1
1
1
1
滚球体育 - 滚球体育网-亚洲最好的滚球平台