H? tr?
??NG KY NH?N B?N TIN
avc
Suzuki GSX-150 phiên b?n m?i chính th?c ra m?t
22/02/2017
Vào cu?i n?m 2016, m?u xe Suzuki GSX-150 2017 v?a ???c tung ra th? tr??ng, bao g?m b?n R và S. S? hi?n di?n c?a c? hai ?ang r?t ???c mong ??i t? ng??i dùng yêu thích lo?i xe ?ua phan kh?i l?n t?m trung.

Suzuki GSX-150 phiên b?n m?i chính th?c ra m?t

Trong gia ?ình GSX c?a hãng xe Nh?t, GSX-R150 và GSX-S150 ???c bi?t t?i là hai ng??i ?àn em ?i sau, s? h?u m?c công su?t v?a ph?i, nh?ng v?n th?a mãn ni?m ?am mê t?c ?? c?a ng??i dùng. S? d?ng kh?i ??ng c? ch? 150cc, m?u xe ?ua c? nh? này không ch? là s? l?a ch?n tuy?t v?i c?a các tay ?ua chuyên nghi?p, c? trong lúc di chuy?n th??ng ngày c?ng r?t ???c ?a chu?ng.

Suzuki GSX-R150

Suzuki GSX-R150

???c l?y c?m h?ng thi?t k? t? nh?ng ng??i ?àn anh ?i tr??c nh? GSX-R750, GSX-R1000 cùng v?i Gixxer SF, Suzuki GSX-R150 phiên b?n m?i ???c ?ánh giá là khá cân ??i gi?a các chi ti?t ??u, y?m và cánh xe. B? ph?n bánh có nhi?u ch?u và ?ng x? m?i là nh?ng gì chúng ta nhìn th?y ???c ? m?u xe 2017 này.

Bên c?nh ?ó, Suzuk GSX-R150 m?i ???c trang b? thêm m?t s? công ngh? hi?n ??i nh? ?èn pha LED, c?m ??ng h? hi?n th? d?ng k? thu?t, ?i kèm theo ?ó là h? th?ng phanh ??a cho c? hai bánh và ?ng x? ?ôi.

Suzuki GSX-S150

Suzuki GSX-S150

Thi?t k? c?a b?n S150 trông có v? h?m h? và m?nh m? h?n khá nhi?u so v?i b?n R, r?t th? thao v?i t?ng góc c?nh trên thân xe, n?i b?t v?i c?m ?èn pha phá cách t??ng t? sport 150cc. Bênh c?nh ?ó, tren GSX-S150 c?ng có m?t s? ?i?m gi?ng v?i ng??i anh em R150 ? kh?i ??ng c? 150cc, s? d?ng th?ng ??a ? c? hai bánh, màn hình hi?n th? d?ng LED m?i m?.

Suzuki GSX-S150

M?t vài s? thay nh? ?ã ???c th?c hi?n ? S150 m?i, xe ???c trang b? s?n m? cày, khi mà ph?n quây gió hai bên xe không còn ???c gi? l?i n?a, thay vào ?ó là t?m ?p góc c?nh khá l? m?t ch?y d?c trên xe. Nhìn qua thi?t k? t?ng th?, ng??i ta có th? c?m nh?n Suzuki GSX-S150 trông có v? thon g?n h?n.

Tuy r?ng v? ki?u dáng bên ngoài thì hai phiên b?n R150 và S150 ??u có chung v? thông s? k? thu?t, c? th? ??u s? d?ng ??ng c? 149cc, xi lanh ??n, h? th?ng làm mát b?ng n??c và phun x?ng tr?c ti?p.

Thông s? k? thu?t c?a xe Suzuki GSX-150 2017:

- Chi?u dài 1.975 mm, cao 1.070 mm, dài c? s? 1.300 mm,

- Chi?u cao yên 785 mm,

- Kho?ng sáng g?m 150 mm.

- Chi?u r?ng c?a GSX-S150 nh?nh h?n 4 mm so v?i GSX-R150, ? m?c 674 mm.

- Tr?ng l??ng GSX-R150 là 126 kg và GSX-S150 là 127 kg.

- ??ng c? dung tích 147.3cc, 4 thì, 4 van, DOHC,

- Côn tay – h?p s? 6 c?p,

- Làm mát b?ng dung d?ch.

- Công su?t c?c ??i 19,17 Hp @ 11.000rpm.

- Momen xo?n c?c ??i 13.9 Nm @ 8.500rpm

Sau khi có m?t ? th? tr??ng ?n ??, giá bán c?a Suzuki GSX-150 2017 ?ã ???c công b?. V?i phiên b?n R150 sport có giá vào kho?ng 39,8 tri?u ??ng và b?n S150 naked ? m?c 36,5 tri?u ??ng. Ngay sau khi có m?t t?i Vi?t Nam, giá bán này s? ???c ?i?u ch?nh cao h?n, nh?ng chi?c xe này v?n ?ang r?t ???c h?a h?n và s? t?o nên m?t c?n s?t m?i trong phân khúc 150cc.

滚球体育 - 滚球体育网-亚洲最好的滚球平台