H? tr?
??NG KY NH?N B?N TIN
avc
M?t san ch?i m?i t? Suzuki Asian Challenge cho tay ?ua tr? Chau á
19/01/2017
???c t?p ?oàn Suzuki Nh?t B?n ??u t? và phát tri?n, ??n nay Suzuki Asian Challenge ?? tr?i qua 2 mùa thi ??u thành c?ng, v?i s? góp m?t c?a nhi?u tay ?ua tr? tu?i ??y ti?m n?ng và mang l?i cho khán gi? nh?ng vòng ?ua gay c?n.

M?t san ch?i m?i t? Suzuki Asian Challenge cho tay ?ua tr? chau á

Suzuki Asian Challenge là gi?i ??u n?m trong h? th?ng Fim Asia Road Racing Championship, dành cho nh?ng tay ?ua tr? có tu?i ??i d??i 25 và ???c tuy?n ch?n t? nhi?u qu?c gia Châu Á. Sau mùa ??u tiên ??i di?n Vi?t Nam không ???c ?ánh giá cao v?i ??i di?n là Nguy?n Hoàng Anh D?ng, thì ??n mùa th? 2 Nguy?n Ng?c H? ?ã làm t?t h?n th?, v?i x?p h?ng 09/13 sau 2 Race thi ??u.

? m?i qu?c gia khác nhau th??ng xuyên t? ch?c các gi?i ?ua motor do Suzuki t? ch?c, lúc này s? có m?t ho?c vài cá nhân tr? tu?i, v?i thành tích n?i b?t ???c ch?n ra ?? tham gia gi?i Suzuki Asian Challenge. Tr??c khi có th? b?t ??u thi ??u, t?ng tay ?ua s? ph?i tr?i qua quá trình ki?m tra k? l??ng v? k? n?ng. Ch? khi nào ?áp ?ng ???c các ?i?u ki?n mà nhà t? ch?c ??a ra, lúc này m?i tay ?ua v?i có th? tham gia gi?i.

Suzuki Asian Challenge 2016

N?m 2016, Suzuki Asian Challenge ???c kh?i tranh t?i Johor- Malaysia, v?i s? góp m?t c?a 17 tay ?ua ??n t? nhi?u qu?c gia nh? mùa ??u tiên. T? nh?ng kinh nghi?m ?ã có ? mùa tr??c ?ó, vi?c t? ch?c gi?i ??u l?n này ph?n nào ?ã t?t và hoàn thi?n h?n nhi?u, ??ng th?i c?ng có nh?ng b??c b? b? ??y ?? ?? ?em l?i m?t gi?i ??u t?t cho c? tay ?ua và khán gi?.

Suzuki Asian Challenge 2016

Do ??c thù c?a Suzuki Asian Challenge là dành cho nh?ng tay ?ua tr? tu?i, có thành tích t?t t?i H? tr? trong n??c, vì v?y ?ây ???c coi là n?i mà t?ng cá nhân có c? h?i trao d?i thêm kinh nghi?m, k? n?ng h?n n?a trên t?ng vòng ?ua. K?t thúc m?i mùa gi?i nh? v?y, s? có m?t vài cá nhân xu?t s?c ???c l?a ch?n ?? tham gia vào gi?i ??u l?n h?n, c? v? quy mô và tính chuyên nghi?p.

Suzuki Asian Challenge 2016

T? nh?ng gì ?ã làm ???c, Suzuki Asian Challenge dù là gi?i ??u m?i nh?ng ?ã kh?ng ??nh ???c s? uy tín, nh?n ???c nhi?u s? quan tâm và mong mu?n tham gia c?a các tay ?ua tr?. Có th? th?y v?i vi?c th??ng xuyên t? ch?c các gi?i ?ua motor nh? th? này, t?p ?oàn Suzuki Nh?t B?n ?ã t?o ra nhi?u c? h?i m?i cho các cá nhân, nh?ng ng??i có ni?m ?am mê t?c ?? th?c th?.

滚球体育 - 滚球体育网-亚洲最好的滚球平台