H? tr?
??NG KY NH?N B?N TIN
avc
M?u xe ?ua Suzuki GSX-RR m?i ???c gi?i thi?u t?i Vi?t Nam
19/01/2017
Vào h?i ??u tháng 04/2016, t?i bu?i tri?n l?m Vietnam Motorcycle Show 2016, h?ng xe Suzuki c?a Nh?t ?? chính th?c trình làng m?u xe ?ua Moto GP m?i là GSX-RR, có c?ng su?t 240 m? l?c.

M?u xe ?ua Suzuki GSX-RR m?i ???c gi?i thi?u t?i Vi?t Nam

Trong th? tr??ng s?n xu?t xe ?ua trên th? gi?i, hãng xe Suzuki v?n ?ã quá n?i ti?ng và tr? thành m?t trong nh?ng tên tu?i ??ng ??u. Nh?ng m?u xe “Racing” ???c hãng xe Nh?t gi?i thi?u luôn nh?n ???c s? quan tâm m?nh m? c?a ?ông ??o gi?i ch?i xe ? nhi?u qu?c gia. ?? ?ánh d?u m?t b??c ??t phát m?i, Suzuki GSX-RR chính th?c ???c ra m?t t?i Vi?t Nam vào h?i ??u n?m 2016, v?i m?t di?n m?o hoàn toàn m?i.

Trong cu?c chi?n v?i nh?ng cái tên khác t?i nh?ng gi?i ?ua xe moto chuyên nghi?p, GSX-RR là m?u ???c ??i ?ua Suzuki Ecstar Racing s? d?ng. T? m?u xe này, nó là ki?u dáng thi?t k? ch? ??o mà hãng ?ã s? d?ng cho nh?ng m?u xe khác trong n?m 2016 nh? GSX-R1000, GSX-S1000 RR. Suzuki GSX-RR ???c trang b? kh?i ??ng c? 988cc, nh?ng tr?ng l??ng thì l?i t??ng ??i nh?, ch? ? m?c 157kg và làm nhi?u ng??i khá ng?c nhiên. Nh?ng bù l?i, chính nh? nh? nh? v?y nên s? giúp quá trình t?ng và gi?m t?c trên ???ng ch?y ???c ??m b?o h?n.

V? thông s? k? thu?t chi ti?t, GSX-RR n?i b?t v?i kh?i ??ng c? 4 xi lanh ???c s?n xu?t b?ng công ngh? m?i, r?t ??c bi?t. S? k?t h?p c?a m?c công su?t 240 mã l?c và h?p s? 6 c?p, nó giúp chi?c xe t?ng t?c m?t cách nhanh chóng ch? trong th?i gian ng?n và có th? ??t t?c ?? t?i ?a 330km/h. Kích th??c t?ng th? c?a xe (Dài, R?ng, Cao) l?n l??t là 2.096x720x1.140 (mm).

M?t s? chi ti?t m?i và n?i b?t trong thi?t k?, trang b? trên Suzuki GSX-RR phiên b?n m?i nh?t:

- H? th?ng treo tr??c/sau là s?n ph?m c?a hãng Ohlins. B? ph?n g?p và khung xe làm b?ng ch?t li?u h?p kim nhôm.

- Kh? n?ng t?ng t?c và t?ng công su?t ho?t ??ng c?a xe hi?u qu? nh? g?n ?ng x? c?a Akrapovic.

- Ch?c n?ng phanh c?a xe GSX-RR t?t và t?c th?i khi ???c s? d?ng h? th?ng phanh g?m/carbon. ?i kèm v?i ?ó là b? ph?n k?p phanh c?a Brembo có th? ch?u nhi?t lên t?i 1000 ?? C.

- Tính ??n th?i ?i?m ???c cho ra ??i, GSX-RR m?i ???c s?n xu?t b?ng nh?ng công ngh? m?i nh?t c?a hãng, nhi?u chi ti?t không c?n thi?t ?ã ???c lo?i b? ?? giúp chi?c xe ???c nh? và g?n h?n, mang l?i s? t?i ?u khi di chuy?n trên ???ng ?ua.

- S? d?ng h? th?ng ECU m?i c?a Magneti Marelli, m?t s? thay ??i hoàn toàn so v?i phiên b?n c?.

So v?i các dóng xe M1 và RC213V ??n t? hãng Yamaha và Honda, Suzuki GSX-RR s? tr? thành ??i th? c?nh tranh ?áng g?m. ???c bi?t t?i là m?t m?u siêu MotoGP, GSX-RR ch?c h?n là ni?m m? ??c c?a r?t nhi?u cá nhân, c?ng nh? mong mu?n s? h?u cho mình m?t chi?c siêu xe nh? v?y.

M?t vài thông s? k? thu?t khác c?a Suzuki GSX-RR 2016:

- Chi?u dài c? s?: 1.457 mm

- ??ng c?: 4 xy lanh th?ng hàng, 1.000 cc, DOHC, 4 k?, 4 van/xy lanh

- H? th?ng làm mát: Ch?t l?ng

- Công su?t c?c ??i: H?n 236 mã l?c (176 kW)

- Bánh xe: 17", l?p Michelin

M?t s? hình ?nh c?a Suzuki GSX-RR 2016 cho b?n xem qua:

M?u xe ?ua Suzuki GSX-RR

M?u xe ?ua Suzuki GSX-RR

M?u xe ?ua Suzuki GSX-RR

M?u xe ?ua Suzuki GSX-RR

M?u xe ?ua Suzuki GSX-RR

M?u xe ?ua Suzuki GSX-RR

M?u xe ?ua Suzuki GSX-RR

M?u xe ?ua Suzuki GSX-RR

M?u xe ?ua Suzuki GSX-RR

滚球体育 - 滚球体育网-亚洲最好的滚球平台