H? tr?
??NG KY NH?N B?N TIN
avc
Kh?i tranh vòng 3 Gi?i ?ua Suzuki Raider 150cc t?i TP C?n Th?
19/01/2017
S?c nóng th?t s? mà Gi?i ?ua Suzuki Raider 150cc mang l?i ch? th?t s? xu?t hi?n t?i vòng 3, ???c t? ch?c t?i TP C?n Th?, v?i s? c? v? c?a h?n 10.000 khán giá trên san trong nh?ng ngày c?n l? Qu?c Khánh.

Kh?i tranh vòng 3 Gi?i ?ua Suzuki Raider 150cc t?i TP C?n Th?

T? sau nh?ng gì ?ã th? hi?n ???c ? 2 vòng thi ??u tr??c ?ó, Gi?i ?ua Suzuki Raider 150cc th?t s? ?ã chinh ph?c ng??i xem, ?i?u ?ó càng làm t?ng thêm s?c hút c?a gi?i ??u ? vòng 3 l?n này. S? có m?t c?a nhi?u cái tên n?i ti?ng, v?i nh?ng k? n?ng ?iêu luy?n cùng kinh nghi?m lâu n?m, vòng ?ua này r?t ???c nhi?u ng??i dân mi?n Tây mong ??i và tìm ??n xem.

Trong gi?i ?ua xe, nh?ng ai có ni?m ?am mê t?c ?? th?c th? ?t h?n ??u bi?t t?i s? n?i ti?ng c?a “ch?o l?a” là Sân v?n ??ng C?n Th?. Trong gi?i ??u l?n này, màn tranh tài c?a 64 tay ?ua s? làm nh?ng khán gi? ?ang có m?t t?i ?ây ???c th?a ni?m ?am mê, ?ã m?t v?i nh?ng pha r??t ?u?i ??y t?c ??, hay nh?ng k? thu?t b? cua ?iêu luy?n ?? v??t m?t ??i th?.

Kh?i tranh vòng 3 Gi?i ?ua Suzuki Raider 150cc

? c? hai h? thi ??u c?a vòng 3 Gi?i ?ua Suzuki Raider 150cc, s? h?p d?n ??n t? c? H? tr? l?n H? chuyên nghi?p, ?i?u ?ó ?ã t?o nên m?t s? sôi ??ng và k?ch tính th?t s?. V?i nhi?t huy?t v?n có, các tay ?ua h? tr? ?ã làm cho không khí tr??ng ?ua thêm ph?n thú v?, ??y h?i h?p v?i nh?ng màn so kè quy?t li?t gi?a t?ng cá nhân v?i nhau, không b? tr??ng h?p vì th? mà c?ng b? té ngã và ?ành ch?m nh?n b? lo?i.

V?i s? góp m?t c?a nhi?u cái tên n?i ti?ng, s? h?u nh?ng thành tích n?i b?t, không l? gì khi ng??i xem v?n trông ??i r?t nhi?u vào l??t thi ??u c?a các tay ?ua thu?c H? chuyên nghi?p. T?ng ???ng ch?y c?a các tay ?ua cho th?y s? già d?n trong kinh nghi?m, nh?ng k? n?ng tuy?t v?i mà không ph?i lúc nào c?ng có th? nhìn tháy ???c, ?i?u ?ó góp ph?n làm cho các ch?ng ?ua thu hút ng??i xem h?n r?t nhi?u.

vòng 3 Gi?i ?ua Suzuki Raider 150cc

Chung cu?c ? H? tr?, các tay ?ua ??t thành tích t?t và l?n l??t ??ng các v? trí nh?t, nhì, ba và t? là Nguy?n Ng?c H?, Tô Hà ?ông Nghi, Lê Khánh L?c và ?oàn Tr??ng L?i. Còn ? H? chuyên nghi?p, các v? trí này thu?c v? các tay ?ua Nguy?n Quang Kh?i, Nguy?n Hu?nh L??ng, Nguy?n Chí Anh V? và Nguy?n Minh Nh?t.

B?ng ?i?m chung cu?c c?a các tay ?ua sau khi k?t thúc vòng 3 Gi?i ?ua Suzuki Raider 150cc:

Kh?i tranh vòng 3 Gi?i ?ua Suzuki Raider 150cc t?i TP C?n Th?

滚球体育 - 滚球体育网-亚洲最好的滚球平台