Banner 2 Banner 1 banner 3
H?U M?I

Suzuki ??i L?i b?o hành cho m?i s?n ph?m m?i, do Suzuki ??i L?i bán ra cho khách hàng. Chúng tôi ch? ch?p nh?n b?o hành ??i v?i các s?n ph?m ?áp ?ng ???c các ?i?u ki?n v? b?o hành do Công ty TNHH Suzuki Vi?t Nam ??a ra. Sau ?ây là thông tin chi ti?t ?? khách hàng tham kh?o.

D?CH V? H?U M?I
TH?I H?N B?O HàNH

Th?i h?n b?o hành cho xe ô tô Suzuki là 36 tháng k? t? ngày giao xe cho ng??i ch? ??u tiên hay ngày ??ng ký b?o hành ho?c là cho ??n khi xe ch?y ???c 100.000 km, tùy theo tr??ng h?p nào x?y ra tr??c.

?I?U L? B?O HàNH

Xe ph?i ???c bán, ???c hoàn ch?nh, và ki?m tra b?i các ??i Lý c?a Công ty TNHH Vi?t Nam Suzuki.

Phi?u B?o Hành ph?i ???c ?i?n ??y ?? chi ti?t và g?i v? Công ty TNHH Vi?t Nam Suzuki trong vòng 10 ngày sau khi giao xe cho ng??i ch? ??u tiên.

Xe ph?i ???c v?n hành ?úng theo nh?ng ch? d?n trong Sách H??ng D?n S? D?ng và ph?i ???c ki?m tra, b?o d??ng ??nh k? th?c hi?n b?i ??i Lý c?a Công ty TNHH Vi?t Nam Suzuki phù h?p v?i nh?ng ch? d?n trong Sách H??ng D?n S? D?ng ??y ??.

M? R?NG ?I?U L? B?O HÀNH

?iê?u lê? b?o hành này do Công Ty TNHH Viê?t Nam Suzuki ban hành. Không có bâ?t k? ??i Lý nào hay bâ?t c? cá nhân, ng??i ??i diê?n hay nhân viên nào có quyê?n m? rô?ng hiê?u l?c c?a ?iê?u lê? b?o hành này. C?ng không có bâ?t k? ??i Lý nào hay bâ?t c? cá nhân, ng??i ??i diê?n hay nhân viên nào có quyê?n nhân danh Công Ty TNHH Viê?t Nam Suzuki ?ê? ??a ra bâ?t k? phát biê?u nào liên quan ?ê?n viê?c b?o hành hay ?iê?u lê? b?o hành này.

THAY ??I THI?T K?

Công Ty TNHH Viê?t Nam Suzuki ???c quyê?n, vào bâ?t c? lúc nào, thay ?ô?i thiê?t kê? hay các ??c tính k? thuâ?t c?a bâ?t k? chi tiê?t ,bâ?t k? kiê?u xe nào mà không câ?n thông báo c?ng nh? không có trách nhiê?m th?c hiê?n viê?c thay ?ô?i t??ng t? ?ô?i v?i nh?ng xe ?ã s?n xuâ?t tr??c ?ó.

THAY ??I CH? S? H?U VÀ S? D?NG XE ? N??C NGOÀI

Th?i gian b?o hành còn l?i s? vâ?n có hiê?u l?c ?ô?i v?i ch? xe m?i nê?u các chi tiê?t vê? viê?c chuyê?n ?ô?i ch? s? h?u xe ???c thông báo cho Công Ty TNHH Viê?t Nam Suzuki.

Viê?c b?o hành ch? có hiê?u l?c t?i quô?c gia n?i xe ???c ??ng ký lâ?n th? nhâ?t.

NH?NG V?N ?? KH?NG THU?C PH?M VI B?O HàNH

?iê?u lê? b?o hành này không áp d?ng cho các tr??ng h?p ???c xem nh? thiê?t h?i do viê?c s? d?ng xe, thiê?t h?i vê? th?i gian, do nh?ng bâ?t tiê?n, phiê?n ph?c hay nh?ng thiê?t h?i liên quan ?ê?n viê?c s? d?ng xe. C?ng không bao gô?m nh?ng thiê?t h?i hay tác h?i ?ê?n quyê?n s? h?u cá nhân, ho?c chi phí ?ê? ??a xe b? h?ng ?ê?n ??i Lý Suzuki ??i L?i. ?iê?u lê? b?o hành c?ng không áp d?ng cho các tr??ng h?p:

1. D?ch v? b?o d??ng thông th??ng nh? thay dâ?u bôi tr?n, ?iê?u ch?nh chê? hòa khí, th?ng, ly h?p, xu-pap, bánh xe v.v...

2. Thay thê? nh?ng ph? tùng b? mòn hay h? h?ng theo quá trình s? d?ng xe nh?: bu-gi, các lo?i l?c, chô?i than, các tiê?p ?iê?m, câ?u chì, d?a ly h?p, nhông, xích, má th?ng, dây th?ng các lo?i, bóng ?èn, ch?p ?èn, bình ?iê?n, dây ?iê?n, v? ruô?t, c?m, vít ch?nh xu-pap, và các chi tiê?t cao su (tr? ph?t dâ?u).

3. Nh?ng xe ???c s? d?ng ?ê? ?ua, cho thuê m??n hay s? d?ng nh? ph??ng tiê?n chuyên ch? công công.

4. Nh?ng yêu câ?u s?a ch?a, thay thê? do nguyên nhân tai n?n, va ch?m hay do các tác nhân bên ngoài khác nh? tr??ng h?p các chi tiê?t b? r? sét, lão hóa, ?n mòn hay phai màu t? nhiên do hóa châ?t, do l?u xe ngoài tr?i, do thiên tai hay các ?iê?u kiê?n th?i tiê?t ho?c ?iê?u kiê?n s? d?ng không bình th??ng.

5. Nh?ng h? h?ng do s? d?ng xe không ?úng cách, câ?u th?, s? d?ng không bình th??ng, không câ?n thâ?n ho?c s? d?ng xe không ?úng m?c ?ích thiê?t kê?, không phù h?p v?i nh?ng h??ng dâ?n trong sách h??ng dâ?n s? d?ng.

6. Nh?ng h? h?ng do l?p ph? tùng không ph?i ph? tùng chính hi?u c?a Suzuki.
7. Nh?ng tr??ng h?p xe b? thêm b?t, thay ?ô?i thiê?t kê?, câ?u trúc hay l?p thêm nh?ng chi tiê?t, ph? kiê?n khác không ???c s? châ?p thuâ?n c?a Công ty TNHH Viê?t Nam Suzuki.

8. Nh?ng tr??ng h?p xe b? tháo l?p, ?iê?u ch?nh hay s?a ch?a gây ra nh?ng ?nh h??ng bâ?t l?i cho ?ô? an toàn và tin câ?y c?a xe.

9. Nh?ng tr??ng h?p xe không ???c b?o d??ng ??nh k? ?â?y ?? và ?úng theo yêu câ?u t?i các ??i Lý c?a Công ty TNHH Viê?t Nam Suzuki.

10. Nh?ng tr??ng h?p xe ???c tháo, l?p, ?iê?u ch?nh hay s?a ch?a mà không ph?i do các ??i Lý c?a Công ty TNHH Viê?t Nam Suzuki th?c hiê?n.

B?O D??NG ??NH K?

1. Chính sách b?o hành

Th?i h?n b?o hành: trong vòng 36 tháng hay 100.000km cho t?t c? các lo?i xe tùy theo ?i?u ki?n nào ??n tr??c k? t? ngày xe ???c giao cho ch? ??u tiên.

2. Chính sách b?o d??ng mi?n phí

Khách hàng s? ???c 3 l?n b?o d??ng mi?n phí công lao ??ng ?: 1,000km (1 tháng), 5,000km (3 tháng), 10,000km (6 tháng) và:

- Mi?n phí thay nh?t ??ng c?, l?c nh?t ? l?n b?o d??ng 1,000km (1 tháng).

- Mi?n phí thay l?c nh?t ? l?n b?o d??ng 10,000km (6 tháng).

TRáCH NHI?M B?O HàNH & S?A CH?A B?O HàNH

N?u có b?t k? h? h?ng nào x?y ra ??i v?i xe Suzuki th?a mãn các ?i?u ki?n b?o hành, Suzuki ??i L?i ch?u trách nhi?m thay th? mi?n phí hoàn toàn t?t c? các chi ti?t h? h?ng b?ng ph? tùng m?i hay t??ng ???ng sau khi ki?m tra nguyên nhân h? h?ng là do ch?t l??ng v?t li?u hay do sai sót trong quá trình s?n xu?t. ?i?u l? b?o hành này áp d?ng ?? s?a ch?a hay thay th? ch? các chi ti?t b? h? h?ng và kh?c ph?c hoàn h?o các s? c? h? h?ng. ?i?u l? b?o hành này không áp d?ng ?? thay th? c?m chi ti?t, toàn b? ??ng c? hay c? xe v?i b?t c? lý do nào.

Khách hàng có trách nhi?m chi tr? phí t?n ??i v?i các công vi?c s?a ch?a không thu?c ph?m vi b?o hành.

S?A CH?A B?O HÀNH

1. Viê?c s?a ch?a, thay thê? các chi tiê?t h? h?ng và gi?i quyê?t các khiê?u n?i vê? b?o hành c?a khách hàng ph?i ???c th?c hiê?n b?i các ??i Lý Suzuki ??i L?i.

2. Tâ?t c? các chi tiê?t ???c thay thê? trong ph?m vi b?o hành s? thuô?c s? h?u c?a Công Ty Viê?t Nam Suzuki.

3. Các chi tiê?t h? h?ng thuô?c ph?m vi b?o hành ???c s? d?ng ph? tùng chính hãng c?a Suzuki ?? thay th?.

4. Khi thay thê? các chi tiê?t trong ph?m vi b?o hành, các tháo l?p ph? thuô?c ph?i gi?i h?n trong ph?m vi ít nhâ?t có thê? ???c nh? ?ã mô t? trong sách Parts catalogue.

5. Các chi tiê?t ???c thay thê? ho?c s?a ch?a trong ph?m vi b?o hành ch? ???c b?o ??m trong ph?m vi th?i gian b?o hành gô?c c?a xe.

TRáCH NHI?M C?A KHáCH HàNG

a) Ki?m tra ch?c ch?n r?ng b?n ?ã mua xe t?i ??i lý Suzuki ??i L?i.

b) ??c k? ?i?u L? B?o Hành.

c) Ki?m tra ch?c ch?n r?ng Phi?u B?o Hành ?ã ???c ?i?n ??y ?? bao g?m c? ch? ký c?a b?n, c?a ??i di?n ??i lý và ???c ??i lý Suzuki ??i L?i ?óng d?u h?p l?.

d) Th?c hi?n ki?m tra b?o d??ng ??nh k? ??y ?? cho xe b?n t?i Suzuki ??i L?i và l?u gi? ??y ?? nh?ng Ghi Nh?n Ki?m Tra B?o D??ng ??nh K?. 

e) Ki?m tra ch?c ch?n r?ng ??i lý th?c hi?n ?úng và ??y ?? các công vi?c ki?m tra b?o d??ng ??nh k? cho chi?c xe c?a b?n.

f ) Xu?t trình S? B?o Hành m?i khi b?n ??a xe ??n ??i lý ?? ti?p nh?n các d?ch v? h?u mãi.

滚球体育 - 滚球体育网-亚洲最好的滚球平台