H? tr?
??NG KY NH?N B?N TIN
avc
Gi?i ?ua xe th??ng niên Suzuki Raider vòng 1 di?n ra t?i Bình D??ng
19/01/2017
Sau vòng 1 c?a gi?i ?ua xe Suzuki Raider ???c t? ch?c t?i san v?n ??ng Quan ?oàn 4, nó ?? cho th?y s? thành c?ng m? m?n. Khi mà gi?i ??u Suzuki Asian Challenge 2016 ?ang c?n k?, cu?c thi này s? giúp tìm ra ???c nh?ng g??ng m?t su?t s?c nh?t c?a Vi?t Nam ?? tham d?.

Gi?i ?ua xe th??ng niên Suzuki Raider vòng 1 di?n ra t?i Bình D??ng

V?i mong mu?n t?o ra m?t sân ch?i chuyên nghi?p, ?em t?i nh?ng tr?i nghi?m tuy?t v?i cho nh?ng cá nhân ?am mê t?c ?? trên dòng xe phân kh?i l?n, cu?c thi Suzuki Raider ?ã chính th?c ???c cho ra ??i và t? ch?c th??ng niên h?ng n?m. Sau thành công c?a nh?ng l?n t? ch?c tr??c ?ó, cu?c thi này càng cho th?y s? uy tín và kh?ng ??nh v? trí c?a mình trong lòng r?t nhi?u ng??i yêu thích ?ua xe.

V?a qua ? Bình D??ng ?ã di?n ra cu?c ?ua thu?c vòng 1 c?a gi?i Suzuki Raider R150 và r?t thành công, b??c chu?n b? cho m?t mùa gi?i m?i b?t ??u. Trong gi?i ??u nay, các v?n ??ng viên ??u là nh?ng tay ?ua chuyên nghi?p, ?ã trãi qua quá trình t?p luy?n k? l??ng, qua ?ó ?ã mang t?i nh?ng giay phút tuy?t v?i cho khách hàng khi ??n xem, giúp gi?i x?ng ?áng tr? thành m?t trong nh?ng ngày h?i ?áng xem và ???c ch? ??i nh?t trong n?m.

Nh? bao cu?c thi tr??c ?ó ?ã di?n ra, gi?i ??u Suzuki Raider R150 di?n ra t?i Bình D??ng c?ng có chung m?t m?c ?ích, ?ó là góp ph?n phát tri?n môn th? thao ?ua xe motor t?i Vi?t Nam, ??ng th?i tìm ki?m thêm nh?ng cá nhân th?t s? tài n?ng và tr? tu?i, là nh?ng h?t gi?ng t?t cho các gi?i ??u ti?p theo ?ó. C?ng t? nh?ng n? l?c nh? v?y mà m?c ?? chuyên nghi?p c?a các gi?i ?ua motor ? n??c ta ?ã ???c các chuyên gia ?ánh giá t?t h?n r?t nhi?u.

Gi?i ?ua Suzuki Raider

Suzuki Raider vòng 1 t?i Binh D??ng v?a di?n ra có s? tham d? c?a nh?ng tên tu?i n?i ti?ng, vì v?y ?ã t?o ???c nh?ng k?ch tính và gay g?t h?t s?c thú v?. T?ng k?t cu?i cùng, có 4 g??ng m?t ?ã ch?ng minh ???c n?ng l?c b?n thân và ti?p t?c thi ??u vào vòng ti?p theo, ?ó là:

- Nguy?n Quang Kh?i, CLB Phong, Qu?n 4 s? ?eo là 10

- Thích Vi?n Phan Minh Tánh, CLB Thanh Chung, C? Chi v?i s? ?eo là 07

- ??ng Qu?c Tài, CLB Hùng Note Racing v?i s? ?eo 04

- Phan Ng?c Anh Tu?n, CLB Nguy?n Huy, qu?n Tân Bình mang s? ?eo 19

滚球体育 - 滚球体育网-亚洲最好的滚球平台