H? tr?
??NG KY NH?N B?N TIN
avc
Gi?i ?ua Suzuki Raider 150cc s?i ??ng t?i ?à N?ng
19/01/2017
Vòng 2 c?a gi?i ?ua Suzuki Raider 150cc ???c t? ch?c t?i ?à N?ng, v?i s? góp m?t c?a nhi?u tay ?ua tranh tài ? c? H? tr? và H? chuyên nghi?p. S? k?ch tính và s?i ??ng là nh?ng gì khán gi? có th? nhìn th?y ???c t?i ?ay.

Gi?i ?ua Suzuki Raider 150cc s?i ??ng t?i ?à N?ng

N?m trong khuôn kh? thi ??u c?a Gi?i ??u Suzuki Raider 150cc, vòng 2 ti?p t?c ???c kh?i tranh t?i ?à N?ng. Sau thành công vang d?i và t?o ???c hi?u ?ng m?nh m?, vòng ??u ti?p theo này ???c h?a h?n s? là s? b?t phá m?nh m? c?a các tay ?ua, qua ?ó ?em l?i cho nh?ng ng??i xem m?t “b?a ti?c t?c ??” th?c th?, v?i nh?ng màn so kè quy?t li?t.

Gi?i ?ua Suzuki Raider 150cc

C?ng t??ng t? nh? vòng thi kh?i ??u tr??c ?ó, vòng 2 gi?i ?ua Suzuki Raider 150cc s? là cu?c thi ??u dành cho H? tr? và H? chuyên nghi?p. Các tay ?ua s? ???c chia ra theo t?ng b?ng riêng, theo hình th?c tính ?i?m sau m?i ch?n. T?i m?i b?ng nh? v?y, các v?n ??ng vi?n có thành tích t?t và xu?t s?c nh?t s? ???c ch?n ra ?? ti?p t?c thi ??u bán k?t và chung k?t.

Gi?i ?ua Suzuki Raider 150cc

Trong ti?t tr?i nóng b?c ? ?à N?ng, các tay ?ua v?n th? hi?n m?t phong ?? r?t t?t, khi mà liên t?c có nh?ng màn r??t ?u?i v?i t?c ?? cao ??y k?ch tính trên chi?c Raider 150cc. Chính nh?ng n? l?c và quy?t tâm c?a các tay ?ua, ng??i xem ?ã ???c mãn nhãn m?t l?n n?a ? c? hai h? thi ??u, ??c bi?t nh?t v?n là nh?ng lúc t?ng t?c và vào cua ?? v??t m?t ??i th?.

Gi?i ?ua Suzuki Raider 150cc

S? náo nhi?t c?a cu?c ?ua b?t ??u ???c ??y lên cao khi mà ?ang trong quá trình thi ??u, c?n m?a kéo dài su?t 2 ti?ng ??ng h? ?ã di?n ra, ?i?u này ?òi h?i các tay ?ua trên Raider 150cc s? ph?i th? hi?n h?t kinh nghi?m, k? n?ng c?a b?n thân. Chính m?t ???ng tr?n tr??t và h?t m?a r?t nhi?u ?ã gây ra m?t th? thách không nh? cho t?ng tay ?ua ?ang tham gia r??t ?u?i nhau.

Gi?i ?ua Suzuki Raider 150cc

Có l? n?m ? v? th? ch? nhà, các tay ?ua c?a ??i ?ã N?ng ?ã giành ???c nh?ng thành tích t?t, không làm khán gi? nhà ?ang theo dõi ph?i th?t v?ng. Trong các v? trí d?n ??u c?a b?ng x?p h?ng ??u xu?t hi?n nh?ng cái tên ??n t? ??i ch? nhà, trong ?ó n?i b?t ? H? chuyên nghi?p ch?ng ki?n s? lên ngôi c?a tay ?ua Nguy?n Thanh V? ??n t? CLB Tân H?ng Yên- ?à N?ng, xu?t s?c giành v? trí ??u tiên.

Gi?i ?ua Suzuki Raider 150cc

Sau vòng ??u ??u tiên ???c t? ch?c t?i Bình D??ng, gi?i ?ua Suzuki Raider 150cc ?ã tr? thành m?t sân ch?i dàng cho các tín ?? ?am mê t?c ??. ??ng th?i, gi?i ??u này c?ng ???c coi là n?i dành cho các tay ?ua tr? có thêm c? h?i ?? trao d?i kinh nghi?m, k? n?ng, c?ng nh? hy v?ng ???c vinh d? tham gia gi?i ??u chuyên nghi?p h?n là Suzuki Asian Challenge, n?i có nhi?u tay ?ua tên tu?i tham gia.

Gi?i ?ua Suzuki Raider 150cc

滚球体育 - 滚球体育网-亚洲最好的滚球平台