H? tr?
??NG KY NH?N B?N TIN
avc
Gi?i ?ua Suzuki Asian Challenge chính th?c ra ??i
19/01/2017
Sau th?i gian nghiên c?u và có nh?ng chu?n b? k? l??ng, Gi?i ?ua Suzuki Asian Challenge chính th?c ???c ??a vào kh?i tranh mùa ??u tiên trong n?m 2015, ?ánh d?u s? ra ??i c?a m?t san ch?i m?i cho nh?ng ng??i yêu t?c ??.

Suzuki Asian Challenge 2015

Các cu?c ?ua motor t?c ?? ?ã ???c Suzuki t? ch?c th??ng niên ? nhi?u qu?c gia Châu Á, ?? góp ph?n phát tri?n h?n n?a lo?i hình th? thao này, tìm ki?m nh?ng tài n?ng th?t s?, gi?i ?ua Suzuki Asian Challenge ???c cho ra ??i. ?ây là gi?i ?ua v?i s? t?p h?p c?a nh?ng tay ?ua gi?i nh?t, ?ã giành chi?n th?ng trong n??c, vì v?y nó h?a h?n s? mang t?i nhi?u s? k?ch tính cho ng??i xem.

Gi?i ?ua Suzuki Asian Challenge mùa ??u tiên ???c t? ch?c t?i ???ng ?ua Chang- Thái Lan. ? mùa gi?i ??u tiên này có s? góp m?t c?a 17 tay ?ua, ??n t? các qu?c gia Thái Lan, Nh?t Ban, Indonesia, Singapo, Vi?t Nam, Philipin, Malaysia, Sri Lanka. Tay ?ua Nguy?n Hoàng Anh D?ng là ??i di?n chính th?c c?a Vi?t Nam tham gia gi?i ??u, tuy nhiên thành công ?em l?i ?ã không ???c nh? nh?ng gì mong ??i, b?i có s? góp m?t c?a nh?ng tên tu?i m?nh và có nhi?u kinh nghi?m h?n t?i gi?i.

Tr?i qua t?ng vòng ?ua gay c?n, liên t?c có s? thay ??i v? trí gi?a các ??i th? v?i nhau. K?t thúc chung cu?c c?a gi?i ?ua Suzuki Asian Challenge, 3 tay ?ua có thành tích t?t nh?t ???c ban t? ch?c gi?i l?a ch?n và tham gia vào gi?i ??u có tính chuyên nghi?p và cao h?n là SUPERSPORT 600cc t?i ?ây. Nh?ng cái tên ?ó bao g?m: Patis Chooprathet ??i Thái Lan, Andreas Gunawan c?a Indonesia và Takeru murase Nh?t B?n.

Sao khi khép l?i gi?i ??u n?m nay, Suzuki Asian Challenge d? cho th?y s? thành công t?t ??p. ?i?u này ??ng ngh?a vào n?m sau, gi?i ??u v?n s? ti?p t?c ???c t? ch?c và duy trì ?n ??nh th??ng xuyên. Dù không ph?i là gi?i ??u có tính chuyên nghi?p cao nh?t, n?i h?i t? c?a t?t c? các tay ?ua n?i ti?ng, nh?ng Suzuki Asian Challenge s? là n?i ?? các tay ?ua có th? tích l?y thêm kinh nghi?m và k? n?ng cho mình.

Trong gi?i ??u này, tay ?ua Nguy?n Hoàng Anh D?ng c?a Vi?t Nam không quá n?i b?t, b?i so v?i các ??i th? khác thì anh v?n ???c xem là còn khá ít kinh nghi?m trong vi?c thi ??u các gi?i ?ua Qu?c t?, vì v?y không m?y l? khi k?t qu? ?em l?i ch?a t?t. Tuy nhiên, thông qua ?ó ng??i hâm m? Vi?t Nam hy v?ng ? mùa gi?i sau, thành tích mà tay ?ua ??i nhà mang l?i s? có nh?ng chuy?n bi?n ???c t?t h?n.

B?ng x?p h?ng c?a t?ng vòng ?ua và chung cu?c gi?i ??u Suzuki Asian Challenge mùa ??u tiên 2015:

?i?m vòng 1 Suzuki Asian Challenge 2015

?i?m vòng 2 Suzuki Asian Challenge 2015

?i?m chung cu?c Suzuki Asian Challenge 2015

Vài hình ?nh v? Gi?i ?ua Suzuki Asian Challnge 2015:

Suzuki Asian Challenge 2015

Suzuki Asian Challenge 2015

Suzuki Asian Challenge 2015

Suzuki Asian Challenge 2015

Suzuki Asian Challenge 2015

滚球体育 - 滚球体育网-亚洲最好的滚球平台