H? tr?
??NG KY NH?N B?N TIN
avc
ERTIGA b?n m?i nh?t 2016

Th? tr??ng xe h?i Vi?t Nam g?n ?ây ?ang khá sôi ??ng, v?i nhi?u m?u xe m?i v?a ???c gi?i thi?u, thu?c các th??ng hi?u khác nhau. Suzuki Ertiga 2016 hi?n ?ang là m?u xe MPV (dòng xe phân khúc ?a d?ng Multi Purpose Vehicle) ???c nh?p kh?u nguyên chi?c vào th? tr??ng trong n??c. ?ây ???c xem là m?u xe c? nh? thích h?p s? d?ng cho vi?c ch?y ???ng dài và trong khu v?c thành ph?.

Suzuki Ertiga 2016 s? d?ng h? th?ng ??ng c? 1.4 AT, nh?ng khi v?n hành thì máy l?i r?t m?nh. Khi xe ch?y ???ng tr??ng v?i v?n t?c l?n, nh? khung s??n và thi?t k? ch?c ch?n, dòng xe này có ?? ??m khá t?t, vì v?y mà r?t ???c r?t nhi?u ng??i hài lòng và ?a chu?ng. Trong phân khúc dòng xe ô tô 07 ch? ?a d?ng có ??ng c? d??i 1.5 AT thì Ertiga là m?t ??i th? ?áng g?m c?a Kia Carens, Nissan Grand Livina và c? Chevrolet Vivant.

 • Thi?t k?

  Ertiga 2016 có nhi?u b??c ?? phá h?n v? m?t thi?t k? so v?i phiên b?n 2015 tr??c ?ó. Ph?n ??u xe Suzuki Ertiga 2016 ???c thay ??i m?t cách m?nh m?, b? ?èn pha và t?m l??i t?n nhi?t ?ã trông sang tr?ng, hi?n ??i h?n. Tích h?p thêm các tính n?ng hi?n ??i nh? ?èn chi?u sáng m? Crom n?i b?t, b? ph?n c?m bi?n lui xe, g??ng chi?u h?u g?p ?i?n. Các góc c?nh ? ph?n ??u c?ng ???c thi?t k? m??t mà, t?o ra các ?i?m nh?t giúp t?o thêm cá tính.

  H? th?ng khung g?m c?a Ertiga 2016 ???c phát tri?n v?i n?n t?ng ??n thân kéo dài t??ng t? nh? Swift, nh? v?y mà tr?ng l??ng c?a xe ???c gi?m ?i ?áng k? so v?i nh?ng m?u cùng lo?i khác. Là ki?u xe ?ô th? nên Ertiga 2016 có kích th??c nh? g?n (dài x r?ng x cao (mm) l?n l??t là 4.265 x 1.695 x 1.685), v?i bán kính vòng quay t?i thi?u 5,2m và kho?ng sáng c?a g?m là 185mm, r?t thích h?p cho vi?c di chuy?n trong thành ph?. V? m?t t?ng th?, xe ???c thi?t k? vuông v?t, t?o c?m giác tho?i mái cho ng??i ng?i bên trong.

  Ph?n n?i th?t bên trong c?a Suzuki Ertiga không ???c ?ánh giá cao v? s? sang tr?ng, nh?ng v?n ?áp ?ng v? m?t th?m m?, ??n gi?n và s?p x?p g?n gàng. B?n Ertiga 2016 s? d?ng h? th?ng kh?i ??ng b?ng chía khoa thông minh, ti?n l?i cho ng??i ?i?u khi?n.

  Dù thu?c dòng xe gia ?ình giá r?, tuy nhiên Ertiga ?ã ???c tích h?p vào ?ó r?t nhi?u ti?n nghi m?i và g?n nh? ??y ??, ?i?u mà r?t khó tìm th?y ? m?t m?u xe cùng lo?i c?a các hãng khác, bao g?m c? h? th?ng mã hóa ??ng c? và chuông báo ch?ng tr?m.

  Là m?u xe 07 ch?  nh?ng Suzuki Ertiga 2016 l?i ???c xem nh? là  lo?i xe 5+2, t?c ch? có 05 ch? ng?i chính dành cho ng??i l?n và 02 ch? ng?i ph? phia sau dành cho tr? nh?.

 • Th?ng s? k? thu?t
  PHIêN B?N
  • Th?ng s? k? thu?t
  • THÔNG S? K? THU?T

   KÍCH TH??C

   Dài x R?ng x Cao (T?ng th?)

   Chi?u dài c? s?

   Chi?u r?ng c? s?

   Bán kính vòng quay t?i thi?u

   Kho?ng sáng g?m xe t?i thi?u

    

    

   4265 x 1695 x 1685

   2740

   Tr??c: 1480. Sau: 1490

   5.2

   185

    

   Mm

   Mm

   Mm

   M

   Mm

    

   T?I TR?NG

   S? ch? ng?i

   T?i tr?ng hành lý t?i ?a

   Dung tích bình x?ng

    

    

   07

   736

   45

    

   Ch?

   Lít

   Lít

    

   ??NG C?

   Ki?u

   S? xy lanh

   Dung tích ??ng c?

   S? van

   ???ng kính xy lanh x Kho?ng ch?y Piston

   T? s? nén

   Công su?t c?c ??i

   Mô men xo?n c?c ??i

   H? th?ng phun nhiên li?u

    

   K14B

   4

   1373

   16

   73.0 x 82.0

    

   10.0

   70/6000

   130/3000

   Phun x?ng da ?i?m

    

    

    

   Cm3

    

   Mm

    

    

   Kw/rpm

   Nm/rpm

    

   H?P S?

   Ki?u h?p s?

   T? s? truy?n

    

   4AT

   2875

    

   KHUNG XE

   Bánh lái

   Phanh

   Tr??c

   Sau

   H? th?ng treo

   Tr??c

   Sau

   V? mâm xe

    

   C? c?u bánh r?ng- Thanh r?ng

    

   ??a thông gió

   Tang tr?ng

    

   Macpherson v?i lò xo cu?n

   Lò xo cu?n

   185/65R15

    

   TR?NG L??NG

   Tr?ng l??ng không t?i

   Tr?ng l??ng toàn t?i

    

   1190

   1770

    

   Kg

   Kg

 • Hình ?nh
  1 1 1 1
  1
  1
 • Video

 • Th?ng tin thêm

  V?i m?u xe Ertiga 2016 v?a gi?i thi?u ? th? tr??ng Vi?t Nam cách ?ây không lâu, Suzuki ?ã ?em t?i cho ng??i tiêu dùng trong n??c m?t s? l?a ch?n m?i v??t xa ngoài trong ??i. N?m trong t?m giá th?p so v?i nhi?u m?u cùng lo?i khác, Ertiga 2016 ???c ?ánh giá r?t cao v? nhi?u m?t, giúp cho nh?ng ai ?am mê dòng xe 07 ch? gia ?ình th?a mãn ???c c?n khác trong th?i bão giá hi?n gi?.

  M?t vài ??c ?i?m n?i b?t ? Ertiga 2016 và ???c ng??i dùng ?ánh giá cao:

  - Xe ???c nh?p kh?u nguyên chi?c t? Indonesia.

  - ??y ?? h? th?ng túi khí an toàn cho ng??i ng?i trên xe.

  - S? d?ng ??ng c? nh? 1.4 AT, kh? n?ng ti?t ki?m nhiên li?u tuy?t v?i so v?i các m?u cùng lo?i ? m?c 6 lít/100km.

  - Là m?u xe thích h?p cho ?i?u ki?n ???ng xá Vi?t Nam, thích h?p di chuy?n trong khu v?c thành th? ?ông xe.

1
1
滚球体育 - 滚球体育网-亚洲最好的滚球平台