H? tr?
??NG KY NH?N B?N TIN
avc
Xe t?i Suzuki CARRY VAN

Vài n?m nay hãng s?n xu?t ô tô n?i ti?ng Suzuki ?ang ti?p c?n m?nh m? th? tr??ng n??c ta, bên c?nh m?t s? m?u xe ph?c v? cho nhu c?u s? d?ng c?a gia ?ình thì hãng này còn gi?i thi?u t?i các khách hàng Vi?t các m?u xe t?i d?ng nh?. CARRY VAN là m?t trong s? các m?u xe ?i?n hình ???c Suzuki tung ra, ?áp ?ng t?t nhu c?u v?n chuy?n hàng hóa trong kinh doanh.

Suzuki CARRY VAN ???c bi?t t?i là dòng xe t?i có t?i tr?ng nh?, ch? ? m?c 590kg. Nh?ng v?i s? k?t h?p tuy?t v?i gi?a kh? n?ng chuyên ch? hàng hóa, cùng v?i s? ti?n nghi bên trong nên r?t ???c nhi?u ng??i dùng ?a chu?ng. Vi?c có thùng xe ch?a hàng r?ng rãi, các c?a ? thân xe ???c thi?t k? l?i ti?n l?i, m?u xe này giúp quá trình ch?t hàng và v?n chuy?n ???c t?t h?n.

Xe t?i Suzuki CARRY VAN ???c ?ánh giá là m?u xe c?a s? b?n b?, hi?u qu? trong công vi?c. S? d?ng h? th?ng phun x?ng ?i?n t? cùng v?i ??ng c? m?nh m?, th? nên m?c tiêu hao nhiên li?u c?a CARRY VAN ch? 6 lít/ 100km, mang l?i hi?u qu? kinh t? tuy?t v?i.

 • Thi?t k?

  Thi?t k? bên ngoài

  CARRY VAN là m?u xe t?i ???c thi?t k? v?i ki?u dáng nh? g?n, có kích th??c c?a chi?u Dài x R?ng x Cao l?n l??t là 3,290x1,395 x1,780 (mm). ?ây là m?u xe s?n xu?t h??ng t?i s? ti?n l?i và hi?u qu? v? m?t kinh t?, ph?c v? t?t cho nhu c?u v?n chuy?n hàng hóa trong công vi?c kinh doanh c?a ng??i dùng.

  Xe nh? là m?t chi?c hình h?p vuông, có di?n tích thùng xe r?ng giúp ?? ???c nhi?u hàng hóa, ??ng th?i hai bên s? là n?i lý t??ng cho vi?c trang trí các thông tin qu?ng cáo c?n thi?t. Hai c?a kéo 2 bên cùng v?i c?a hàng m? nên, vi?c ch?t hàng lên xu?ng c?a CARRY VAN s? r?t thu?n ti?n, k? c? ? nh?ng n?i có không gian ch?t h?p.

  Suzuki CARRY VAN trang b? ?èn xe vuông v?c m?nh m?, kh? n?ng chi?u sáng t?t. ?i?m ??c bi?t ? m?u xe này là ???c ph? m?t l?p s?n t?nh ?i?n, vì v?y mày s?n ???c b?o v? ? m?c t?t nh?t, ch?ng ch?i hi?u qu? v?i ?i?u ki?n th?i ti?t bên ngoài.

  Thi?t k? bên trong

  Bên trong xe CARRY VAN không có gì ??c s?c, do là dòng xe t?i ph?c v? cho v?n chuy?n hàng nên thùng xe ???c thi?t k? khá r?ng, v?i m?t sàn ph?ng và có chi?u cao phù h?p, nh? v?y mà có kh? n?ng ch?t ???c hàng vào trong ???c nhi?u, l?i d? dàng.

  B? ph?n bu?ng lái c?a CARRY VAN ???c thi?t k? ??n gi?n, không có gì ??c s?c. V?i m?t vài trang b? gi?i trí thông th??ng nh? MP3, WMA s? ?áp ?ng ???c nhu c?u c? b?n nh?t c?a ng??i s? d?ng trong quá trình di chuy?n trên xe.

 • Th?ng s? k? thu?t
  PHIêN B?N
  • Th?ng s? k? thu?t
  • THÔNG S? K? THU?T

   KÍCH TH??C

   Dài x R?ng x Cao t?ng th?

   3,290 x 1,395 x 1,780

   Mm

   Chi?u dài Cabin

   1,895

   Mm

   Chi?u r?ng Cabin

   1,255

   Mm

   Chi?u cao Cabin

   1,235

   Mm

   Kho?ng cách gi?a hai tr?c bánh xe

   1,840

   Mm

   Kho?ng cách gi?a hai bánh tr??c

   1,205

   Mm

   Kho?ng cách gi?a hai bánh sau

   1,200

   Mm

   Kho?ng sáng g?m xe

   165

   Mm

   Bán kính vòng quay t?i thi?u

   4,1

   M

   TR?NG L??NG

   S? ch? ng?i

    

    

   Window Van

   02

   Ch?

   Blind Van

   07

   Ch?

   Tr?ng l??ng toàn b?

   1,450

   Kg

   Dung tích bình x?ng

   47

   Lít

   T?i tr?ng

   590

   Kg

   ??NG C?

   Ki?u ??ng c?

   4 thì làm mát b?ng n??c

    

   S? xy lanh

   4

    

   S? van

   16

    

   Dung tích ??ng c?

   970

   Cm3

   ???ng kính xy-lanh x Kho?ng ch?y Piston

   65,5 x 72,0

   Mm

   Công su?t c?c ??i

   31/5,500

   kW/rpm

   Mô men xo?n c?c ??i

   68/3,000

   kW/rpm

   ??ng c? ??t chu?n khí th?i

   37

    

   H? th?ng phun nhiên li?u

   Phun x?ng ?a ?i?m

    

   H?P S?

   Ki?u h?p s?

   5MT

    

   T? s? truy?n

    

    

   S? 1

   3.652

    

   S? 2

   1.947

    

   S? 3

   1.423

    

   S? 4

   1.000

    

   S? 5

   0.795

    

   S? lùi

   3.466

    

   T? s? truy?n cu?i

   5.125

    

   KHUNG G?M

   Phanh Tr??c

   ??a

    

   Phanh sau

   B? c?m

    

   Gi?m ch?n tr??c

   Lò xo

    

   Gi?m ch?n sau

   Nhíp lá

    

   Lo?i Cabin

   Khung thép hàn

    

 • Hình ?nh
  1 1
  1
  1
  1
 • Video

 • Th?ng tin thêm

  Xe t?i Suzuk CARRY VAN có m?c t?i tr?ng t?i ?a là 590kg. Trong t?m giá ch?a t?i 300 tri?u v?i m?t m?u xe nh? v?y, ?ây là m?t s? l?a ch?n quá tuy?t v?i cho nhu c?u s? d?ng c?a m?i ng??i.

  Nh? có kích th??c nh? g?n, s? d?ng h? th?ng ??ng c? 4 thì m?nh m?, vi?c di chuy?n chi?c xe này vào nh?ng con ???ng nh? h?p hay trong thành ph? s? r?t t?t mà không h? g?p ph?i tr? ng?i gì. M?t gi?i pháp v?n t?i h?u hi?u ? th?i bu?i hi?n gi?.

  Khi không có nhu c?u s? d?ng CARRY VAN cho nhu c?u ch? hàng, ng??i dùng v?n có th? l?p ??t các gh? ng?i vào thùng phía sau ?? nó tr? thành chi?c xe 07 ch? và s? d?ng nó ph?c v? cho nhu c?u ?i l?i th??ng ngày c?a gia ?ình.

1
1
1
滚球体育 - 滚球体育网-亚洲最好的滚球平台