H? tr?
??NG KY NH?N B?N TIN
avc
CARRY TRUCK B?n m?i nh?t c?a Suzuki

CARRY TRUCK c?a hãng Suzuki ???c x?p vào hàng nh?ng chi?c xe t?i h?ng nh? hàng ??u Vi?t Nam. V?i phiên b?n m?i nh?t v?a ???c gi?i thi?u trong n?m 2016, m?u xe CARRY TRUCK s? h?u h? th?ng ??ng c? m?nh m?, khung s??n ch?c ch?n và cabin r?ng rãi. M?t s? l?a ch?n hoàn h?o cho nhu c?u v?n t?i c?a ng??i dùng.

Trong gi?i tiêu dùng ô tô t?i th? tr??ng n??c ta, dòng xe t?i CARRY TRUCK ?ã không còn xa l? gì n?a, nó ?ã tr? thành m?t bi?u t??ng c?a ch?t l??ng, s? tin t??ng c?a ng??i tiêu dùng ??i v?i th??ng hi?u Suzuki. T? nh?ng s? ??i m?i, s? d?ng h? th?ng phun x?ng ?i?n t?, ?ây là m?u xe t?t cho nh?ng ai ?ang có nhu c?u s? h?u m?t chi?c xe t?i h?ng nh? dùng trong v?n chuy?n.

 • Thi?t k?

  Thi?t k? bên ngoài c?a CARRY TRUCK 2016 không có gì n?i b?t, v?n mang ??m phong cách c?a m?t chi?c xe t?i h?ng nh? chuyên d?ng. Có ?i?u so v?i phiên b?n tr??c, m?u m?i này có ph?n Cabin r?ng h?n, kh? n?ng m? 3 chi?u giúp cho vi?c tháo d? hàng ???c ti?n l?i.

  C?m ?èn pha tr??c v?n vuông v?t m?nh m? quen thu?c c?a m?u Carry Van. Ph?n sau ??u xe ???c l?p thêm khung b?o v?, giúp vi?c gi? hàng hóa trên xe ???c ?n ??nh. Các ch?t an toàn ??m b?o ? thùng xe v?n là ?i?m mà Suzuki luôn ?em l?i trên các m?u xe t?i h?ng nh? c?a mình, trong ?ó có c? dòng CARRY TRUCK.

  Ph?n n?i th?t bên trong CARRY TRUCK g?n nh? gi?ng v?i ng??i anh em Carry Van, không có nhi?u ?i?m m?i. V?n v?i không gian khá tho?i mái cho ng??i ng?i trong, cùng v?i các trang b? gi?i trí thông th??ng c?n có, giúp ng??i lái có th? th? gi?n khi có nhu c?u.

  Xe t?i CARRY TRUCK v?n gi? nguyên truy?n th?ng c?a hãng Suzuki v?i kích th??c nh? g?n, nh?ng ??y m?nh m?, ?i?u ?ó giúp nó có th? di chuy?n d? dàng ? m?i ??a hình và nh?ng con ???ng ch?t h?p. ??c bi?t và vi?c v?n chuy?n hàng trong khu v?c thành th? ?ông ?úc.

 • Th?ng s? k? thu?t
  PHIêN B?N
  • Th?ng s? k? thu?t
  • THÔNG S? K? THU?T

   KÍCH TH??C

    

   THÙNG L?NG

   THÙNG KÍN

   THÙNG MUI B?T

    

   Dài x R?ng x Cao t?ng th?

   3,240 x 1,393 x 1,765

   3,260 x 1,400 x 2,100

   3,260 x 1,400x 2,100

   Mm

   Chi?u dài thùng

   1,940

   1,850

   1,850

   Mm

   Chi?u r?ng thùng

   1,320

   1,290

   1,290

   Mm

   Chi?u cao thùng

   290

   1,300

   1,300

   Mm

   Kho?ng cách gi?a hai tr?c bánh xe

    

   1,840

    

   Mm

   Kho?ng cách gi?a hai bánh tr??c

    

   1,205

    

   Mm

   Kho?ng cách gi?a hai bánh sau

    

   1,200

    

   Mm

   Kho?ng sáng g?m xe

    

   165

    

   Mm

   Bán kính vòng quay t?i thi?u

    

   4,1

    

   M

   TR?NG L??NG

   Tr?ng l??ng toàn b?

   1,450

   1,450

   1,450

   Kg

   S? ch? ng?i

    

   02

    

   Ng??i

   Dung tích bình x?ng

    

   36

    

   Lít

   ??NG C?

   Ki?u ??ng c?

    

   4 thì làm mát b?ng n??c

    

    

   S? xy lanh

    

   4

    

    

   Dung tích xy lanh

    

   970

    

   Cm3

   ???ng kính và kho?ng cách ch?y c?a psiton

    

   65.5 x 72.0

    

   Mm

   Công su?t c?c ??i

    

   31/5,500

    

   kW/rpm

   Mô men xo?n c?c ??i

    

   68/3,000

    

   kW/rpm

   ??ng c? ??t chu?n khí th?i

    

   EURO II

    

    

   H? th?ng cung c?p nhiên li?u

    

   Phun x?ng ?i?n t?

    

    

   H?P S?

   Ki?u h?p s?

    

   5 s? t?i, 1 s? lùi

    

    

   T? s? truy?n

    

    

    

    

   S? 1

    

   3.652

    

    

   S? 2

    

   1.947

    

    

   S? 3

    

   1.423

    

    

   S? 4

    

   1.000

    

    

   S? 5

    

   0.795

    

    

   S? lùi

    

   3.466

    

    

   T? s? truy?n c?u sau

    

   5,125

    

    

   KHUNG G?M

   Phanh Tr??c

    

   ??a

    

    

   Phanh sau

    

   B? c?m

    

    

   Gi?m ch?n tr??c

    

   Lò xo

    

    

   Gi?m ch?n sau

    

   Nhíp lá

    

    

   Lo?i Cabin

    

   Khung thép hàn

    

    

 • Hình ?nh
  1 1 1
  1
  1
  1
  1
 • Video

 • Th?ng tin thêm

  Theo th?ng kê thì m?u xe CARRY TRUCK m?i n?m có h?n 2000 xe ???c bán ra, m?t con s? không h? nh? chút nào ??i v?i dòng xe t?i h?ng nh?, m?t ?i?u mà b?t k? hãng xe h?i nào c?ng ??u mong mu?n có ???c ? th? tr??ng Vi?t Nam.

  Suzuki CARRY TRUCK ???c b?o v? bên ngoài b?ng l?p s?n t?nh ?i?n, nh? v?y r?t b?n và ch?ng ch?i t?t v?i m?i ?i?u ki?n môi tr??ng kh?c nghi?t nh?t.

1
1
1
1
滚球体育 - 滚球体育网-亚洲最好的滚球平台