H? tr?
??NG KY NH?N B?N TIN
avc
Xe t?i CARRY PRO Hoàn toàn m?i 2016

Nhu c?u s? h?u m?t chi?c xe t?i ph?c v? cho công vi?c ch? hàng ? n??c ta ?ang ngày m?t nhi?u. Th?y ???c m?t th? tr??ng ??y ti?m n?ng nh? ? Vi?t Nam, Suzuki ?ã n?m b?t t?t và cho ra ??i dòng xe t?i h?ng nh? CARRY PRO v?i m?c t?i tr?ng 750kg, ?áp ?ng t?t ho?t ??ng v?n t?i hàng hóa c?a các công ty.

CARRY PRO là dòng xe t?i thu?c phân khúc h?ng nh? duy nh?t có h? tr? tay lái tr? l?c, cùng v?i ?ó là h? th?ng ??ng c? m?nh m?, giúp xe di chuy?n t?t , ?n ??nh và hi?u qu? trên m?i ??a hình.

B?n CARRY PRO m?i nh?t c?a Suzuki s? h?u m?t s? s? ??i m?i nh? kh? n?ng ti?t ki?m nhiên li?u t?t h?n, di?n tích thùng ch?a hàng r?ng rãi và v?n hành t?i ?u h?n c? m?t chi?c xe t?i th?c th?. M?t s? l?a ch?n hoàn h?o cho các công ty th??ng xuyên v?n chuy?n hàng hóa ?i b?t k? n?i ?âu.

 • Thi?t k?

  M?u xe t?i CARRY PRO m?i nh?t c?a Suzuki là m?t b??c ??t phá m?i v? m?t thi?t k? c?a hãng này. Dù là m?t chi?c xe t?i ???c s? d?ng v?i m?c ?ích chính là ch? hàng, tuy nhiên CARRY PRO l?i s? h?u m?t kho?ng lái r?ng rãi và nhi?u ti?n nghi nh? m?t chi?c xe du l?ch, t?t c? ??u nh? s? th?a h??ng ??n t? ?àn anh tr??c ?ó là m?u Suzuki APV.

  Thi?t k? m?i c?a Suzuki CARRY PRO mang h?i h??ng hi?n ??i, ?áp ?ng t?t m?i nhu c?u s? d?ng c?a ng??i dùng. B? ph?n khoang lái c?a m?u xe m?i này r?t thích h?p cho vi?c di chuy?n ???ng dài, nh? không gian r?ng rãi, s? d?ng h? th?ng máy l?nh hi?n ??i, có kh? n?ng làm l?nh sâu và t?t. Cùng v?i ?ó là ph?n n?i th?t bên trong g?n nh? ???c gi? nguyên c?a m?t chi?c xe h?i du l?ch.

  B? ngoài CARRY PRO ???c thi?t k? nh? m?t chi?c xe t?i th?c th?, v?i thùng ch?a r?ng và các móc khóa ??m b?o s? an toàn trong lúc v?n hành. Thùng hàng r?ng, có di?n tích t?ng th? 2,200 x 1,585 x 380 (mm), ti?n d?ng và v?n chuy?n ???c nh?ng món hàng hóa c?ng k?nh.

  Thu?c dòng xe t?i h?ng nh?, vì v?y mà CARRY PRO v?n ???c gi? nguyên kích th??c nh? g?n ban ??u, ?i?u ?ó giúp cho vi?c di chuy?n trên ???ng khá thu?n l?i, nh?t là ? các cung ???ng h?p và trong khu v?c ?ô th?. Dù v?y m?c t?i tr?ng c?a m?u xe này v?n duy trì ? m?c g?n 2 t?n.

 • Th?ng s? k? thu?t
  PHIêN B?N
  • Th?ng s? k? thu?t
  • THÔNG S? K? THU?T

   KÍCH TH??C

    

   THÙNG L?NG

   THÙNG KÍN

   THÙNG MUI B?T

    

   Dài x R?ng x Cao t?ng th?

   4,155 x 1,680 x 1,895

   4,280 x 1,700 x 2,350

   4,280 x 1,700 x 2,350

   Mm

   Chi?u dài thùng

   2,200

   2,320

   2,320

   Mm

   Chi?u r?ng thùng

   1,585

   1,580

   1,580

   Mm

   Chi?u cao thùng

   360

   1,520

   1,520

   Mm

   Kho?ng cách tâm l?p tr??c

    

   1,435

    

   Mm

   Kho?ng sáng g?m xe

    

   180

    

   Mm

   Bán kính vòng quay t?i thi?u

    

   4,9

    

   M

   TR?NG L??NG

   Tr?ng l??ng xe không t?i

   1,045

   1,205

   1,175

   Kg

   Tr?ng l??ng xe toàn t?i

   1,950

   1,950

   1,950

   Kg

   S? ch? ng?i

   02

   02

   02

   Ng??i

   Dung tích bình x?ng

   43

   43

   43

   Lít

   ??NG C?

   Ki?u ??ng c?

    

   G16A

    

    

   Dung tích xy lanh

    

   1,950

    

   Cm3

   Hành trình làm vi?c

    

   75.0 x 90.0

    

   Mm

   Công su?t c?c ??i

    

   68/5,750

    

   kW/rpm

   Mô men xo?n c?c ??i

    

   127/4,500

    

   kW/rpm

   H?P S?

   Ki?u h?p s?

    

   5 s? tay

    

    

   T? s? truy?n

    

    

    

    

   S? 1

    

   3.652

    

    

   S? 2

    

   1.947

    

    

   S? 3

    

   1.423

    

    

   S? 4

    

   1.000

    

    

   S? 5

    

   0.795

    

    

   S? lùi

    

   3.466

    

    

   T? s? truy?n cu?i

    

   5,375

    

    

   Gi?m xóc tr??c

    

   Ki?u MacPerson và lò xo cu?n

    

    

   Gi?m xóc sau

    

   Tr?c c? ??nh và van b??m

    

    

   H? th?ng phanh

    

   ??a t?n nhi?t/ tang tr?ng

    

    

   L?p tr??c và sau

    

   185RC14C

    

    

   Tay lái

    

   Tr? l?c

    

    

   KHUNG G?M

   Phanh Tr??c

    

   ??a t?n nhi?t

    

    

   Phanh sau

    

   Tang tr?ng

    

    

   Bánh lái

    

   C? c?u bánh r?ng- thanh r?ng

    

    

   H? th?ng treo tr??c

    

   MacPerson v?i lò xo cu?n

    

    

   H? th?ng treo sau

    

   Tr?c c? ??nh và van b??m

    

    

 • Hình ?nh
  1 1 1
  1
  1
  1
  1
 • Video

 • Th?ng tin thêm

  Xe t?i CARRY PRO 2016 ???c bán ? th? tr??ng Vi?t Nam ??u là hàng nh?p kh?u nguyên chi?c t? Indonesia, ???c s?n xu?t t? công ngh? Nh?t B?n nên ch?t l??ng r?t t?t.

  Trong phân khúc dòng xe t?i h?ng nh? hi?n gi?, CARRY PRO ???c ?ánh giá r?t cao v? nhi?u m?t, v?i kh? n?ng v?n hành ?n ??nh, máy t?t và di chuy?n êm ái trên ???ng. R?t thích h?p cho nhu c?u v?n t?i hàng hóa th??ng xuyên c?a các công ty.

  Trong t?m giá 300 tri?u có trong tay, CARRY PRO là m?t l?a ch?n khá h?p lý và t?t cho nhu c?u tiêu dùng c?a m?i ng??i.

1
1
1
1
滚球体育 - 滚球体育网-亚洲最好的滚球平台